Regulamin:

1. Organizator zapewnia wyłącznie powierzchnię wystawienniczo – handlową przy ulicy: ………………………………. 

 1. Organizator nie zapewnia dostępu do bieżącej wody, parkowania samochodów bezpośrednio za stoiskiem wystawienniczo-handlowym (zgoda Organizatora – szczególne przypadki); parking zostanie wskazany przez Organizatora. 
 2. Lokalizacja stoiska ustalana będzie według kolejności wpłynięcia zgłoszeń wraz z dokonaniem opłaty za stoisko. 
 3. Wystawca pozna lokalizację swojego stoiska w terminie do 00 MIESIĄC 2023. 
 4. Koszty jakie ponosi wystawca to opłata za powierzchnię wystawienniczą i ewentualnie za energię elektryczną. 
 5. W dniu 29 sierpnia 2023 roku wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia się do Organizatorów nie wcześniej niż o godz. 10:00 lub o godz. 07:00 (30 sierpnia). 
 6. Każdy wystawca/handlowiec zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości w obrębie swojego stoiska, jak również bezpośrednio obok stoiska. 
 7. W przypadku niezgłoszenia się wystawcy w dniu imprezy do godz. 10:00, Organizator zastrzega sobie prawo do zagospodarowania miejsca, na którym miało stanąć stoisko. 
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji stoisk w przypadku jeżeli wystawca nie dotrze w umówionym czasie na umówione miejsce. 
 9. Zabrania się zmiany lokalizacji stoiska bez zgody organizatora. 
 10. Warunkiem rezerwacji miejsca dla wystawcy (podmiotów gospodarczych) jest przesłanie formularza zgłoszeniowego z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury. Po otrzymaniu zgody na wystawienie stoiska należy dokonać wpłaty zgodnie z otrzymaną wcześniej fakturą w terminie do 00 MIESIĄC 2023 r. z dopiskiem: Opłata za stoisko – Targi Ziemniaka
 11. Podłączenia zasilania energii elektrycznej dokonuje wyznaczony przez Organizatora pracownik. Warunkiem podłączenia jest posiadanie przez wystawcę/handlowca sprawnych urządzeń i przedłużaczy, których długość zostanie ustalona z Organizatorem. Przekrój przedłużacza musi być odpowiedni do wartości bezpieczników i poboru mocy. Urządzenia muszą posiadać atest. 
 12. Przed przystąpieniem do robót montażowych, należy warunki techniczne zasilania elektrycznego, uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem. 
 13. W przypadku stwierdzenia przez pracownika większej ilości podłączonych urządzeń niż zadeklarowanych w formularzu zgłoszeniowym zostaną one odłączone od zasilania energią elektryczną. 
 14. Wystawcy zobowiązują się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych zawartych w niniejszym regulaminie. 
 15. Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoją i swoich pracowników odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe w skutek braku nadzoru, zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy. 
 16. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaistniałe wypadki lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek straty, kradzieże lub straty w mieniu wystawców i gości powstałe z jakiejkolwiek przyczyny. 
 17. Wystawca pokrywa koszty szkód powstałych w majątku Organizatora wynikające z niewłaściwego użytkowania powierzonego mienia. 
 18. Ilość miejsc wystawienniczych jest ograniczona. O zakończeniu naboru poinformujemy na stronie www.polskiziemniak.pl. Na wszelkie pytania odpowiemy pod nr tel. ………………… od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00.